ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA MAMA

De Algemene Voorwaarden van Yoga Mama hebben betrekking op alle cursussen en workshops georganiseerd door Yoga Mama.

Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist.

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Yoga Mama – de gebruiker van deze voorwaarden.

Cursist – deelnemer aan een door Yoga Mama verzorgde cursus of workshop.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Mama als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze door Yoga Mama schriftelijk zijn bevestigd. Yoga Mama behoudt zich het recht voor de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.yoga-mama.nl

 

ARTIKEL 3 ALGEMEEN EN DE OVEREENKOMST

3.1 De boeking of deelname aan één van de cursussen of workshops aangeboden door Yoga Mama betekent dat u als boeker/cursist akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Deelname aan de cursussen en worskhops is volledig op eigen risico van de deelnemer.

3.3 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de cursus/workshop te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of (bekken)fysiotherapeut.

 

ARTIKEL 4 CURSUSSEN EN WORKSHOPS

4.1 Een opdracht tot het geven van een cursus of workshop wordt door Yoga Mama aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

4.2 Een cursist kan uitsluitend aan de cursus of workshop deelnemen als vooraf het lesgeld is voldaan.

4.3 Yoga Mama behoudt het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4.4 Yoga Mama heeft met zorg de cursussen en workshops gemaakt. Het cursusmateriaal mag niet zonder toestemming gedeeld worden met derden.

 

ARTIKEL 5 INSCHRIJVEN, BETALING EN ANNULERING

5.1 Voor de cursussen en workshops geldt dat de cursist zich aanmeldt via het contactformulier op de website. De cursist ontvangt van Yoga Mama een inschrijfformulier. Na ontvangst van het inschrijfformulier (per email naar info@yoga-mama.nl ) is de cursist ingeschreven.

5.2 De cursist dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.yoga-mama.nl is aangegeven) 24 uur voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen middels een bankoverschrijving naar IBAN NL41 KNAB 0258846771 t.n.v Yoga Mama Amersfoort, o.v.v. naam en activiteit.

5.3 Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga Mama het recht om op de cursist de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

5.4 Annulering van een reservering voor een workshop is tot 48 uur vóór aanvang van de gereserveerde activiteit kosteloos en kan gedaan worden via email naar info@yoga-mama.nl. Meld de cursist zich niet af of de cursist meldt zich na deze termijn af, dan brengen we de helft van het tarief in rekening.

5.5 Annulering van een reservering voor een cursus is tot 1 week vóór aanvang van de cursus kosteloos en kan gedaan worden via een email naar info@yoga-mama.nl. Meld de cursist zich na deze termijn af, dan brengen we de helft van het cursustarief in rekening. Behoudens artikel 5.6.

5.6 Wanneer annulering van een reservering voor een cursus 24 uur vóór aanvang wordt gedaan, wordt het hele cursustarief in rekening gebracht. Behoudens artikel 5.7.

5.7 Annulering van een reservering voor een cursus gedaan vanwege medische oorzaken die bij inschrijving niet bekend waren, doordat de bevalling is begonnen of de geboorte al heeft plaatsgevonden, kan kosteloos gedaan worden.

 

ARTIKEL 6 NAKOMING YOGA MAMA

6.1 Yoga Mama behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cursus of workshop te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van cursus of workshop.

6.2 Yoga Mama heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.

6.3 Yoga Mama is niet verplicht cursussen en/of workshops te herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

 

ARTIKEL 7 OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Yoga Mama het recht cursussen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Yoga Mama is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen.

8.2 Yoga Mama is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

8.3 Door Yoga Mama verstrekte (veiligheids-)instructies dienen door cursist in acht te worden genomen.

 

ARTIKEL 9 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 10 PRIVACY

10.1 We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. Yoga Mama gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. Yoga Mama zal persoonlijke informatie van cursisten niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming.

10.2 Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.